پارامترهای کامپایل برای هر یک از زبان‌های برنامه‌سازی به صورت زیر خواهد بود:

  • C++:
    g++ -x c++ -std=gnu++17-Wall -O2 -static -pipe ${file}

  • Java:
    javac -encoding UTF-8 -d . ${file}

  • Python 3 (CPython):
    python3 -m py_compile ${file}

توجه داشته باشید که همانند مسابقه‌‌ی جهانی، تضمینی برای این که تمام سوالات را بتوان با زبان پایتون در محدودیت زمانی در نظر گرفته شده حل کرد، وجود ندارد.