سهمیه‌ی تعداد تیم‌های شرکت‌کننده از هر دانشگاه در مسابقه‌ی منطقه‌ای امسال بر اساس آخرین نسخه‌ی آیین‌نامه‌ی تعیین سهمیه‌ی دانشگاه‌ها به شرح زیر خواهد بود. دانشگاه‌هایی که در این فهرست حضور ندارند مطابق آئین‌نامه یک سهمیه خواهند داشت.