بخش اول: مدال‌‌‌های مسابقه

  • چهار تیم اول: مدال طلا
  • چهار تیم دوم: مدال نقره
  • چهار تیم سوم: مدال برنز

بخش دوم: جوایز تیم‌های برتر (اهدایی شرکت کافه‌بازار)

  • سه تیم اول (از هر دانشگاه حداکثر یک تیم): هر تیم ۵ میلیون تومان
  • چهار تیم دوم (از هر دانشگاه حداکثر دو تیم): هر تیم ۳ میلیون تومان
  • شش تیم سوم (از هر دانشگاه حداکثر دو تیم): هر تیم ۲ میلیون تومان

بخش سوم: جایزه‌ی سریع‌ترین حل مسائل (اهدایی شرکت کافه‌بازار)

  • هر مسئله‌: ۱ سکه‌ی گرمی پارسیان 
در ضمن به دانشگاه‌های اول تا سوم کاپ مسابقه اهدا خواهد شد.

مدال‌ها و جوایز به اعضای دانش‌جوی تیم‌ها و کاپ‌ها به دانشگاه‌های مربوطه تعلق می‌یابد.