مهلت شرکت در مسابقه‌ی چالشی تا روز شنبه ۲۷ آذر تمدید شد.

اطلاعات تکمیلی از جمله نحوه‌ی ارسال کدها در صفحه‌ی مسابقه قابل مشاهده است.