دوستان

به دلیل محدودیت فضا در سایت مسابقه، امکان افزایش تعداد کل سهمیه ها وجود ندارد.  در صورتی که دانشگاهی نتواند تا مهلت تعیین شده تیم‌های خود را ثبت نام کند. ظرفیت اضافه به ترتیب تقاضاهای دریافتی تخصیص داده خواهد شد به شرطی که این تیم ‌ها بتوانند حداکثر تا پایان ساعت  اداری روز شنبه ۲۱ آذر کار ثبت نام خود را تکمیل کنند.


با تشکر