تیم اول: Euler از دانشگاه تبریز

تیم دوم: Dark Side of the Chorm از دانشگاه شهید بهشتی

تیم سوم: !NNOC3NT از دانشگاه اصفهان

به این عزیزان تبریک می‌گوییم.