1- ثبت نام و شرکت در مسابقه اینترنتی نهایی (مسابقه فنی دانشگاه تهران)

2- تکمیل فرم ثبت نام و دریافت مهر دانشگاه

3- پرداخت هزینه ثبت نام

4- ارسال تصویر فرم تکمیل شده

توجه: مهلت تکمیل و ارسال فرم ثبت نام، پایان روز چهارشنبه 12 آذر است.