اگر مشکلی باشد به icpc@sharif.edu تماس بگیرید. براى دیدن همه ى تیم ها بر روى تصویر زیر کلیک کنید.