این مقایسه‌ای است از کارایی ۲۰ تیم برتر در سه مسابقه‌ی اخیر منطقه‌ای تهران. با تشکر از کامران باور.

معیارها: رتبه و تعداد مساله‌های حل شده توسط هر تیم از آن دانشگاه و میانگین آن‌ها: میانگین رتبه‌ها و میانگین تعداد مساله‌های حل شده توسط تیم‌های آن دانشگاه.


توجه: تعداد سهمیه‌ها همان است که اعلام شده. اما این جدول برای افزایش سهمیه‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

از سال آینده این اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری سهمیه‌ها خواهد بود که کاملا منطقی است. بنابراین آوردن تیم‌های بیشتر به مسابقه ممکن است میانگین دانشگاه شما را کاهش و در نتیجه سهمیه‌ی سال بعدتان را خراب کند.