مسابقه‌ی اینترنتی آزمایشی بدون مشکل خاصی برگزار شد.

صورت مسائل را می‌توانید در این آدرس مشاهده کنید.

رتبه‌بندی مسابقه‌ی آزمایشی را نیز می‌توانید در این آدرس ببینید.