جوایز مسابقه ی امسال توسط دکتر سیدی معاون محترم پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور به شرح زیر

به 15 تیم برتر اعطا خواهد شد:


5 تیم اول، هر تیم 2 میلیون تومان

5 تیم دوم، هر تیم 1.5 میلیون تومان

5 تیم سوم، هر تیم 1 میلیون تومان


رتبه ی تیم ها مستقل از دانشگاه خود و برحسب نتایج سیستم داوری   PC2 تعیین خواهد شد.


موفق باشید.