مسابقه بدون مشکل خاصی به پایان رسید.

خسته نباشید.

در این مسابقه‌ی ۸ مسئله‌ای، برای ۷ مسئله حداقل یک راه‌حل درست ارسال شد، ۱۴۹ تیم/نفر حداقل یک راه‌حل ارسال کردند، ۱۱۴ تیم/نفر موفق به حل حداقل یک مسئله شدند، و در مجموع ۱۱۴۰ راه‌حل ارسال شد.

با تبریک به تیم‌های برتر این مسابقه، رتبه‌بندی نهایی در این آدرس قابل رؤیت است.

با تشکر ویژه از طراحان سؤال و گردانندگان سایت ShareCode.