به همت دکتر تابش‌، مهندس کامران باور و تعداد زیادی از دانش‌جویان دانشکده. به همه تبریک می‌گویم.

سایت مسابقه
مساله ها
نتایج

نتایج با احتساب تیم‌های باشگاه دانش‌پژوهان جوان (که برای مسابقه‌ی طلای کشوری آماده می‌شوند):

Rank Name Solved Time
1 YSC3 11 1171
2 YSC2 9 697
3 YSC7 9 732
4 YSC4 9 944
5 YSC6 8 440
6 YSC1 8 540
7 allame helli happy 3 coders 7 253
8 mofid 3 7 268
9 allame helli 1 mirche 7 534
10 roozbeh 2 7 578
11 YSC5 7 626