متاسفانه اطلاعات من در هنگام مصاحبه با ایسنا ناقص بود. این آمار مسابقه‌ی اینترنتی است‌:
۷۰ تیم در این مسابقه شرکت کردند
اولین ارسال در دقیقه‌ی ۸ مسابقه بود.
۶ تیم ۷ مساله از ۹ مساله داده شده را حل کردند.
در ۵ ساعت مسابقه ۶۵۰ «ارسال‌» داشتیم.

آخرین رتبه‌ها